THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

2019-10-23 23:08:21 LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp không chính thức, không có sự can thiệp của bất kỳ cơ quan nhà nước hay bên thứ ba nào. Thương...

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

2019-10-23 23:07:18 LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tính phức tạp, gay...

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

2019-10-23 23:05:15 LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

Cùng với sự phát triển của kinh tế, tính đa dạng và phức tạp trong quan hệ thương mại làm cho tranh chấp thương mại cũng trở lên phức tạp về...

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

2019-10-23 23:00:40 LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải...

ĐẠI DIỆN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

ĐẠI DIỆN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

2019-10-23 23:00:03 LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG

Trong các vụ án về kinh tế, dân sự, lao động và hành chính, luật sư có thể tham gia tố tụng với tư cách là đại diện do đương sự ủy quyền hoặc...